Daisaku Ikeda | Tâm Nghĩa lược thuật: Một cuộc cách mạng về lãnh đạo | A Leadership Revolution

Trong khi giới thiệu tinh thần và lý tưởng lãnh đạo của các vị khai sáng tổ chức Soka Gakkai Tsunesaburo MakiguchiJosei Toda – đương kiêm chủ tịch Ikeda đã giải thích rằng: Các nhà lãnh đạo SGI là những người luôn tôn trọng, khuyến khích và làm việc vì hạnh phúc của người khác. Những người như vậy là hiện thân của một cuộc cách mạng về lãnh đạo.

Dưới đây là hướng dẫn của Ikeda, trích từ lời phát biểu tại Đại hội SGI lần thứ 21, Florida, ngày 23 tháng 6 năm 1996:

Trong các cộng đồng và xã hội tương ứng của bạn, bạn đang tự nguyện dành thời gian và năng lượng của mình để kêu gọi và làm việc vì hạnh phúc của các thành viên, để hỗ trợ và khuyến khích họ bằng sự quan tâm và chăm sóc chân thành. Hành động của bạn là hành động của các vị Bồ tát vĩ đại; tinh thần của bạn, là  của những vị Phật cao quý.

Nichiren Daishonin từng trích dẫn những điều sau đây [của Người thầy vĩ đại Miao-lo]: “Lời dạy càng chân thật, thì giai đoạn của những điều mà nó có thể đưa đến giác ngộ càng nhanh chóng” (“Bốn giai đoạn của Đức tin và Năm giai đoạn Thực hành,” các bài viết của Nichiren Daishonin, tập 1, trang 785–86). [Nói cách khác, giáo lý Phật giáo càng đúng đắn, thì càng có nhiều người đạt đến hạnh phúc.] Nếu chúng ta áp dụng nguyên tắc này cho những nhà lãnh đạo truyền bá giáo lý, chúng ta có thể hiểu nó có nghĩa là đức tin của họ càng sâu sắc, họ sẽ càng tôn trọng các đồng tu của mình hơn và họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn để giúp nhiều người trở nên hạnh phúc hơn.

Dưới ánh sáng của luật nhân quả, thông qua tài sản tốt mà chúng ta tích lũy được bằng cách trân trọng và quan tâm đến nhiều người, chúng ta sẽ có thể đạt được một trạng thái sống mà chúng ta được bảo vệ và hỗ trợ bởi nhiều người khác trong cuộc sống này và cả những kiếp sau… Thực hành Phật giáo của chúng ta ngày nay là nhân duyên để trở thành những nhà lãnh đạo vĩ đại trong đời này qua đời khác.

Trong tác phẩm Soka kyoikugaku taikei ((Hệ thống sư phạm tạo giá trị, giáo dục cho lối sống sáng tạo), Chủ tịch sáng lập Soka Gakkai Tsunesaburo Makiguchi đã kêu gọi một cuộc cách mạng lãnh đạo. Ông nhấn mạnh rằng chúng ta phải chấm dứt một thời đại mà những người có chức vụ quyền hạn sử dụng con người như một phương tiện để duy trì quyền lực của chính họ. Và ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra một lượng lớn các nhà lãnh đạo mới, những người sẽ cống hiến cuộc đời mình để đóng góp vào hạnh phúc của mọi người.

Người lãnh đạo không được đặt mình lên trên người khác. Và họ chắc chắn không bao giờ nên coi thường mọi người, nghĩ rằng mình đặc biệt bằng cách nào đó. Chỉ khi một người quyết tâm làm việc cùng với những người khác, tôn trọng họ và sẵn sàng khiêm tốn học hỏi từ mọi người, thì người đó mới trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại. Đây là một số điểm chính của cuộc cách mạng lãnh đạo do ông Makiguchi vạch ra.

Người cố vấn của tôi, vị Chủ tịch thứ hai của Soka Gakkai, Josei Toda, đã từng nói:
Những người trong số các bạn họp mặt ở đây hôm nay là các thủ lĩnh của Soka Gakkai. Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn đang phấn đấu không chỉ vì hạnh phúc của riêng mình mà còn quyết tâm rằng tất cả những người bạn đang hướng dẫn cũng trở nên hạnh phúc. Tự mình trở nên hạnh phúc không phải là một thử thách lớn; nó khá đơn giản. Nhưng bản chất của Phật giáo Nichiren cũng nằm ở việc giúp người khác trở nên hạnh phúc. Chỉ khi bạn thành tâm trì tụng Gohonzon, củng cố đức tin và có tinh thần cống hiến quên mình cho việc thực hành Phật pháp, bạn mới có thể thực sự hướng dẫn và dẫn dắt người khác.

Tôi hy vọng rằng, với tư cách là những người lãnh đạo SGI, các bạn sẽ nỗ lực với lời phát nguyện đầy nhiệt huyết để giúp những người khác trở nên hạnh phúc và chiến thắng trong cuộc sống của họ.

Điều đặc biệt quan trọng là bạn với tư cách là người lãnh đạo phải khen ngợi và khuyến khích các thành viên đồng nghiệp của mình. Đừng bao giờ mất bình tĩnh và chỉnh trích mọi người.

Những người khen ngợi các thành viên của họ sẽ xây dựng cuộc sống vô lượng may mắn không thể phá hủy như Himalayas, vua của tất cả các ngọn núi.

Nichiren Daishonin cũng viết: “Người nào càng tán thán các phước lành của Kinh Pháp Hoa, thì phước báo của chính người đó sẽ tăng lên. Hãy nhớ rằng hai mươi tám chương của Kinh Pháp Hoa chỉ chứa một vài đoạn văn làm sáng tỏ sự thật, nhưng có rất nhiều lời ca ngợi” (“Phước hạnh của Kinh Pháp Hoa,” WND-1, 673).

Hãy bắt đầu bằng cách đưa ra những lời khen ngợi. Tất cả chúng ta đều là con người và nhất định phải trải qua những thăng trầm tâm trạng và cảm xúc của mình theo thời gian. Nhưng với tư cách là những người lãnh đạo, chúng ta hãy luôn bắt đầu bằng cách chào đón nồng nhiệt mọi người và bày tỏ sự đánh giá cao của chúng ta đối với những nỗ lực của họ. Làm như vậy không chỉ nâng cao trái tim của người khác mà còn của chính chúng ta, lan tỏa niềm vui và gia tăng lợi ích cho mọi người.

Bạn đang hành động vì hạnh phúc của các thành viên và vì kosen-rufu hay bạn đang sử dụng SGI và các thành viên của nó cho những mục đích ích kỷ? Sẽ có sự khác biệt rất lớn về kết quả tùy thuộc vào thái độ bên trong của bạn, mà không ai khác có thể nhìn thấy được.

[ Đón xem kỳ tới: Lãnh đạo với một trái tim rộng lớn ]

A Leadership Revolution

While introducing the leadership ideals of the Soka Gakkai’s first and second presidents, Tsunesaburo Makiguchi and Josei Toda, President Ikeda explains that SGI leaders are people who always respect, encourage and work for the happiness of others. Such people embody a revolution in leadership.

President Ikeda’s Guidance | From a speech delivered at the 21st SGI General Meeting, Florida, June 23, 1996.

In your respective communities and societies, you are volunteering your time and energy to chant and work for the members’ happiness, to support and encourage them with heartfelt care and concern. Your actions are those of great bodhisattvas; your spirit, that of noble Buddhas.

Nichiren Daishonin cites the following words [of the Great Teacher Miao-lo]: “The truer the teaching, the lower the stage [of those it can bring to enlightenment]” (“On the Four Stages of Faith and the Five Stages of Practice,” The Writings of Nichiren Daishonin, vol. 1, pp. 785–86). [In other words, the more correct a Buddhist teaching, the greater the number of people it will lead to happiness.] If we apply this principle to the leaders who propagate the teaching, we can take it to mean that the deeper their faith, the more they will respect their fellow practitioners and the harder they will work to help even more people become happy.

In the light of the law of cause and effect, through the good fortune we accumulate by treasuring and caring for many people, we will be able to attain a state of life in which we are protected and supported by many others in this and future existences. Our Buddhist practice today is the cause for becoming great leaders in lifetime after lifetime.

In his Soka kyoikugaku taikei (The System of Value-Creating Education), founding Soka Gakkai President Tsunesaburo Makiguchi called for a leadership revolution. He insisted that we must bring to an end an age where those in positions of authority use people as a means for perpetuating their own power. And he stressed the need to produce a steady stream of new leaders who will dedicate their lives to contributing to people’s happiness.

Leaders must not place themselves above others. And they most certainly should never look down on people, thinking themselves somehow special. Only when one resolves to work together with others, respecting them and being willing to humbly learn from everyone, is one on the way to becoming a great leader. These were some of the key points of the leadership revolution envisaged by Mr. Makiguchi.

Are you taking action for the members’ happiness and for kosen-rufu, or are you using the SGI and its members for selfish purposes? There will be a huge difference in outcome depending on your inner attitude, which no one else can see.

My mentor, second Soka Gakkai President Josei Toda, once said:
Those of you gathered here today are Soka Gakkai leaders. I am sure all of you are striving not only for your own happiness, but are determined that everyone you are guiding becomes happy as well. Becoming happy yourself is no great challenge; it’s quite simple. But the essence of Nichiren Buddhism lies in helping others become happy, too. Only when you sincerely chant to the Gohonzon, strengthen your faith and have a spirit of selfless dedication to your Buddhist practice can you truly guide and lead others.

I hope that, as SGI leaders, you will strive with a passionate vow to help others become happy and win in their lives.

It’s especially important that you as leaders praise and encourage your fellow members. Never lose your temper and scold or berate people.

Those who praise their fellow members will build lives of boundless good fortune as indestructible as the Himalayas, king of all mountain ranges.

Nichiren Daishonin also writes: “The more one praises the blessings of the Lotus Sutra, the more one’s own blessings will increase. Bear in mind that the twenty-eight chapters of the Lotus Sutra contain only a few passages elucidating the truth, but a great many words of praise” (“The Blessings of the Lotus Sutra,” WND-1, 673).

Let’s start by offering words of praise. All of us are human and bound to experience ups and downs in our moods and emotions from time to time. But as leaders, let’s always make a point of starting off by warmly greeting everyone and expressing our appreciation for their efforts. Doing so lifts not only others’ hearts but also our own, spreading joy and increasing benefit for everyone.

[ Next: Have a Big Heart ]

Leave a Reply