Phát hành ấn bản PDF | PHẬT VIỆT số 2 | Chủ đề: Công tác Hoằng Pháp và Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam

Lời Dẫn Ngày nay chúng ta còn được thừa hưởng lợi lạc vô biên của giáo pháp vi diệu từ Phật Đà và chư lịch đại Tổ Sư là nhờ những nỗ lực truyền trì chánh pháp phi thường của quý Ngài qua bao thời đại. Do đó, hoằng dương chánh pháp là sứ mệnh…