Thích Tín Nghĩa: Thư Phân Ưu | Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh (1931-2021)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ  VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH | COUNCIL OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE: 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  Điện Thư Phân Ưu Kính gửi: Chư Tôn Thiền Đức Tổ Đình Báo Quốc Huế cùng Môn đồ…

Thích Minh Nghĩa: Tâm thư Phật đản PL 2565

PHẬT GIÁO VIỆT NAM BẢN THỆ TĂNG GIÀ ______________________ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ TÂM THƯ PHẬT ĐẢN PL.2565   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Già nhị bộ; Thưa đồng bào Phật tử các giới; Cùng các anh chị em Huynh trưởng đoàn sinh…

Bỉnh Pháp Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ: Đại lễ Phật đản 2565 cùng đọc lại Huấn Thị An Cư Của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Đại lễ Phật đản 2565 cùng đọc lại Huấn Thị An Cư Của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang   Kính lễ Đấng Tối Thắng Điều ngự Tam giới Chí tôn Thích–ca Mâu–ni Phật Nam-mô Lâm-tỳ-ni viên Vô ưu…

Thích Đức Chơn: Cảm Niệm Phật Đản, PL. 2551

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PL. 2551 Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật Nam mô Lâm tỳ ni viên, vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật Kính bạch Chư tôn Đại đức Tăng; Kinh thưa tòan thể tứ chúng, Chư Phật tử thân cận, Chư thiện hữu tri thức. Kính thưa liệt quý vị, Trong giây phút thiêng liêng cao quý này, trước khi đại…

Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Thông Báo Buổi Học Kinh Trung A Hàm | Hòa Thượng Thích Thái Siêu Thuyết Giảng

Thông Báo Buổi Học Kinh Trung A Hàm Buổi học kỳ 2 Đề tài: KINH TRUNG A HÀM do Hòa Thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng. ĐỊA ĐIỂM: Trên điện thoại số (857) 232 – 0159, Mã số: 616474    THỜI GIAN: 6:00- 8:00 chiều (giờ Cali), thứ Sáu ngày 14 tháng 5, năm 2021. Để ổn định…