Duncan Ryūken Williams | Interview | BCBS: Wings of Wisdom and Compassion: Lessons of Freedom from Japanese American Internment in WWII


Duncan Ryuken Williams is Professor of Religion and East Asian Languages & Cultures at the University of Southern California and Director of the USC Shinso Ito Center for Japanese Religions and Culture. | Photo: APALA  BCBS graduate intern, Sarah Fleming, sat down with Duncan to discuss what the stories of Japanese American Buddhists who lived through…

Thích Nhất Hạnh: Từ Bi Là Hành Động | Trích “Trái tim của Bụt – Bài 23: Tu tập từ quán”


Thiền Sư Thích Nhất Hạnh | Ảnh: Làng Mai Gởi tâm Từ bao trùm tất cả một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, … có thể chúng ta chưa hiểu được nỗi khổ, và niềm đau. Tâm Từ và tâm Bi làm phát sinh những nguồn năng lượng. Phải thực tập quán chiếu, phải…

DVTGP: Hòa bình, bạo lực, và tội ác | Peace, violence and crime | Th.32 Nghèo khổ và bất bình đẳng tài sản là nguyên nhân xã hội bất an và suy đồi đạo đức | Th.32 Poverty and disparity in wealth as a cause of social unrest and breakdown of morality in society


Hòa bình, bạo lực, và tội ác Th.32 Nghèo khổ và bất bình đẳng tài sản là nguyên nhân xã hội bất an và suy đồi đạo đức Chuyện kể trong đây cho thấy mối liên hệ giữa đạo đức và các điều kiện kinh tế của dân chúng. Nó chỉ ra rằng nguyên nhân…

Bhikkhu Bodhi: Nhẫn Nhục Trước Sự Khiêu Khích


Ven. Bhikkhu Bodhi Nhẫn nhục khi bị chỉ trích “Này các Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà người khác có thể dùng khi nói với các ông: lời nói của họ có thể đúng thời hay không đúng thời, đúng hay sai, nhẹ nhàng hay thô bạo, có lợi ích hay tổn hại, nói với tâm từ hay với nội tâm sân hận. Khi người khác nói với…