Thích Bảo Lạc: Kiến Thức Căn Bản Phật Giáo | Kỳ I: Lời Giới Thiệu – Lời Nói Đầu

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc | Ảnh: Trang Nhà Quảng Đức LỜI GIỚI THIỆU Phật Pháp rộng sâu hàm dưỡng muôn vạn pháp môn nhiệm mầu vi diệu.Người muốn thấu triệt pháp môn tu tập, xứng lý, hợp cơ, trước hết cần phải tạo cho mình có cái nhìn căn bản tổng quát về tôn giáo…