Vanessa R. Sasson | BCBS: The Best Buddhist Story: Yasodhara’s Love and Loss


Princess Yasodhara was the wife of Prince Siddhartha Gautama(The Buddha) | by a-thammasak There is no one version of the Buddha’s story. No Bible or authoritative absolute. Instead, Buddhism can boast of thousands of renditions. A library more than a book. The Buddha’s story has been told in languages across the world and across generations. And each…

Thích Nguyên Siêu: Văn Học Phật Giáo Là Con Đường Tri Thức Vượt Thoát


Nền văn học Phật giáo là phương tiện để con người lấy đó mà thâm nhập chủng tính Phật pháp rồi vượt thoát qua những gì bị trói buộc, giam hãm trong biển đời sinh tử trầm luân. Nền văn học Phật giáo đã giáo dục con người qua nhiều phạm trù trong đời sống, như nền văn học Thiền – dù yếu chỉ của Thiền bảo rằng: “Ngôn ngữ đạo đoạn. Tâm hành xứ diệt. Trực chỉ nhơn tâm. Kiến tánh thành Phật.” Con đường ngôn ngữ phải chấm dứt.…