Thu Maung Soe | Như Từ giới thiệu: Ý nghĩa và tác động của việc trao quyền cho thanh niên lãnh đạo | Những đóng góp phát triển cộng đồng do thanh niên lãnh đạo ở Myanmar

Ở Myanmar, theo truyền thống thanh niên bị coi là một bộ phận ít quan trọng hơn trong xã hội. Do đó, các vấn đề về phát triển thanh niên và các vấn đề chung quanh thanh niên ít được các thành viên cộng đồng quan tâm. Trao quyền cho thanh niên là một phương…