Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch và ghi chú: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ | Good and Bad Effects of Social Media on Teens and Kids | 3

Tiếp theo kỳ 1 và 2: Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch và ghi chú: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ | Good and Bad Effects of Social Media on Teens and Kids | Mặt xấu Chọn lọc mạng truyền thông xã hội…

Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch và ghi chú: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ | Good and Bad Effects of Social Media on Teens and Kids | 2

Tiếp theo kỳ 1: Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch và ghi chú: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ | Good and Bad Effects of Social Media on Teens and Kids | Mặt xấu Mặt Tốt Của Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Đối…

Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch và ghi chú: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ | Good and Bad Effects of Social Media on Teens and Kids | 1

Ảnh minh họa | Internet Ảnh hưởng tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏInstagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Twitter hay các trang web truyền thông xã hội khác là những “món quà trời cho” đối với trẻ nhỏ và thanh thiếu niên muốn liên lạc…