Đức Đạt Lai Lạt Ma: Luân lý & Đạo đức – Hôm nay và Ngày mai | Morals & Ethics—Today & Tomorrow

Hôm nay và Ngày mai Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Sáng nay, Janis Martins Skuja của Hiệp hội Latvia dành cho Tây Tạng đã chào mừng Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đến với cuộc hội thảo trực tuyến trên web do liên minh các cá nhân và tổ chức từ các Quốc…