Tỳ Kheo Thích Bổn Đạt: Thư Chúc Tết Hòa Thượng Tuệ Sỹ, Điều Hành Viện Tăng Thống, GHPGVNTN

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, nhân lần về thăm đảnh lễ Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tại Tu Viện Già Lam, Sài Gòn (Ảnh: Facebook: Thich Bon Dat) “… Hành Động sáng suốt của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã được thất chúng đệ tử Phật trên khắp năm châu bốn bể…