Tỳ Kheo Thích Bổn Đạt: Thư Chúc Tết Hòa Thượng Tuệ Sỹ, Điều Hành Viện Tăng Thống, GHPGVNTN

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, nhân lần về thăm đảnh lễ Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tại Tu Viện Già Lam, Sài Gòn
(Ảnh: Facebook: Thich Bon Dat)

“… Hành Động sáng suốt của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã được thất chúng đệ tử Phật trên khắp năm châu bốn bể đều tán dương hỗ trợ. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada của chúng con giai đại hoan hỷ trước tin mừng trọng đại này. Toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada nhất tâm phụng thừa di huấn đó của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và hết lòng tán trợ mọi Phật Sự của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ…” trích Thư Chúc Tết Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Điều Hành Viện Tăng Thống, GHPGVNTN, của Hậu học Tỳ Kheo Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada.

Leave a Reply