Jonathan de Rothewelle | ACADEMIA Letters: Cultural Awareness in Medicine: Health Insights from an Ethnographic Study of Ritual

Sen Trắng lược dẫn: Trên thực tế, ngày nay ngoài y học phương Tây, vẫn tồn tại một thế giới chữa bệnh bằng thảo mộc, “tiên” dược, và các nghi lễ mà những người chữa bệnh theo phong cách truyền thống đã sử dụng trong nhiều thiên niên kỷ. Trong nhiều hệ thống tín ngưỡng, một…