Phật Pháp Bốn Cấp: Bậc Trung Thiện

  C – BẬC TRUNG THIỆN 1. SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT DI LẶC 2. SỰ TÍCH NGÀI VĂN THÙ SƯ LỢI 3. SỰ TÍCH CHÙA QUỐC ÂN 4. SỰ TÍCH CHÙA THUYỀN TÔN 5. LÝ NHÂN DUYÊN SINH 6. LÝ NHÂN QUẢ 7. LÝ LUÂN HỒI 8. NĂM GIỚI 9. MƯỜI ĐIỀU THIỆN 10. BỐN…