Thu Maung Soe | Như Từ giới thiệu: Ý nghĩa và tác động của việc trao quyền cho thanh niên lãnh đạo | Những đóng góp phát triển cộng đồng do thanh niên lãnh đạo ở Myanmar

Ở Myanmar, theo truyền thống thanh niên bị coi là một bộ phận ít quan trọng hơn trong xã hội. Do đó, các vấn đề về phát triển thanh niên và các vấn đề chung quanh thanh niên ít được các thành viên cộng đồng quan tâm. Trao quyền cho thanh niên là một phương…

Edited by Linda Learman | Bửu Thành giới thiệu: Toàn cầu hóa Phật giáo: Tìm hiểu tình huống và nhiệm vụ của Phật giáo | Buddhist Missionaries in the Era of Globalization

Topics in Contemporary Buddhism GEORGE J. TANABE, JR., EDITOR Establishing a Pure Land on Earth: The Foguang Buddhist Perspective on Modernization and Globalization STUART CHANDLER Buddhist Missionaries in the Era of Globalization LINDA LEARMAN, EDITOR University of Hawai‘i Press Honolulu This book is the outcome of the conference The Globalization of Buddhism: Case Studies of…