Thích Minh Nghĩa: Tâm thư Phật đản PL 2565

PHẬT GIÁO VIỆT NAM BẢN THỆ TĂNG GIÀ ______________________ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ TÂM THƯ PHẬT ĐẢN PL.2565   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Già nhị bộ; Thưa đồng bào Phật tử các giới; Cùng các anh chị em Huynh trưởng đoàn sinh…