Nguyên Thuyết Lê Minh Thi: Lá Thư Trưởng Ban Miền Quảng Đức, cuối năm 2019


Huynh trưởng Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức (Ảnh: Sen Trắng) Kính gởi quý Trưởng niên-Niên trưởng Hội đồng Cấp; quý Cố vấn và Tham vấn BHD; quý Bác Gia Trưởng, anh chị Liên Đoàn Trưởng, BHT và Đoàn sinh các ngành, cấp Miền Quảng Đức Vẫn biết…

Quảng Pháp: Lời thưa Xin Cho “Từ Bi Tận Cùng” (thay cho lời giới thiệu tham luận Hội thảo “GĐPT giữa Giáo Hội”)


Những chia sẻ của Tâm Thường Định, đóng lại tập tham luận hơn mười bài của chư Thầy và các bậc thiện tri thức đóng góp cho ngày hội thảo hôm nay, xoay quanh chủ đề “GĐPT giữa Giáo Hội”, cách nói như thế, tự nó thật đơn giản, rằng trong mối tương giao cổ…