Hoa Đàm | #12 | Hằng Nhẫn Nhục – Thường Tinh Tấn: Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Luật Sư Thích Đỗng Minh (1927–2005)

Lời thưa của người kết tập: Những khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Vì ân,…

Phát hành TẬP SAN PHẬT VIỆT | Số 1 | Kính Mừng Phật Đản (PDF | Amazon)

sukho buddhānam uppādo sukhā saddhammadesanā sukhā saṅghassa sāmaggī samaggānaṃ tapo sukho (DhP 194)  “Vui thay, Phật ra đời! Vui thay, Pháp được giảng! Vui thay, Tăng hòa hợp! Hòa hợp tu, vui thay!” (Trích câu 194, phẩm Phật Đà, kinh Pháp Cú) Happy is birth of the Awakened Ones. Happy is teaching of the True…

Lâm Vĩnh Thế: Phát Triển Ngành Thư Viện Việt Nam (Tháng 5/1973 – 30/4/1975)

TRÒN NHIỆM VỤ Hồi ký của một Quản Thủ Thư Viện Canada gốc Việt Lâm Vĩnh-Thế Dàn trang: Nguyễn Thành Bìa: Uyên Nguyên Trần Triết Nhân Ảnh Xuất Bản 2021 ISBN: 9781989993552 Copyright © 2021 by Lam Vinh-The Lâm Vĩnh-Thế, M.L.S. Librarian Emeritus Đại Học Saskatchewan, CANADA Điện thư: Hoaivietnhan1981@gmail.com Tốt nghiệp Ban Sử-Địa, Đại…