1 thought on “Quảng Pháp: Trước, Sau Bất Biến một Niềm Tin – Kính đảnh lễ tiễn Giác Linh Hòa Thượng Thích Như Minh, chùa Việt Nam, Los Angeles

Leave a Reply

%d bloggers like this: