Đạo Sinh: Câu Chuyện Thầy Trò

CON ĐƯỜNG TU TẬP Giác ngộ, hay bodhi trong tiếng Phạn, được dùng để chỉ cho thành tựu cuối cùng của Bồ-tát Tất-đạt-đa khi đang ngồi dưới cội cây bồ-đề vào lúc sao mai mọc. Từ đó, sự thành tựu giác ngộ được xem như cứu cánh tối hậu của con đường tu tập trong…

COMMON BUDDHIST TEXT: GUIDANCE AND INSIGHT FROM THE BUDDHA: 6. Introduction to the selections from Vajrayāna Buddhism

Chief Editor: Venerable Brahmapundit Editor: Peter Harvey Translators: Tamás Agócs, Peter Harvey | Dharmacārī Śraddhāpa | P.D. Premasiri G.A Somaratne | Venerable Thich Tue Sy Introduction to the selections from Vajrayāna Buddhism Tamás Agócs 1. The passages marked ‘V.’ in this book represent the textual tradition of Vajrayāna Buddhism. Vajrayāna emerged as a distinctive school…