Pháp Hiền cư sỹ: Thế giới yêu cầu gì về phía chúng ta


  Đối với chúng ta, tất cả đều đang ở phía trước, còn phía sau là một sân khấu hỗn mang, những cuộc cách mạng chưa từng hoàn thành, bởi vì, thế giới sắc là thế giới của tái tạo và luân chuyển. Các hình dạng, các khái niệm và các bước tiến vinh quang…

Đạo Sinh: Tu Hành Thời Đức Phật | Kỳ 5 | Như Lai-Pháp Thân, Thân Phật-Vô Lậu


Khi ấy Duy-ma-cật đi đến bảo con rằng: “Thưa ngài A-nan, có chuyện gì mà cầm bát đứng đây sớm thế?” Con đáp: “Cư sỹ, đức Thế Tôn thân có chút bệnh, cần sữa bò, vì vậy tôi mới đến đây.” Duy-ma-cật chặn lại: “Thôi im đi, ngài A-nan. Chớ nói những lời như vậy.…

Thích Tâm Châu: Đạo Phật với Con Người | Phần II: Phương Pháp Làm Người | Cứu Cánh và Giải Thoát


“Khi tâm trí nhận thấy mọi sự cấu tạo đều vô thường, bản ngã là đau khổ và hư huyễn, lúc đó tâm trí mới hợp nhất với bản thể bất diệt của cõi Niết Bàn tuyệt đối” – Kinh trường A Hàm Giải thoát Giải thoát là mục đích tối cao, là phương pháp…

Nyanatiloka Maha Thera | Thích Trí Chơn (1933-2011) dịch Việt: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với nhân loại


Phật Trắng Đồi Trại Thủy | Ảnh: Tiểu Bảo Trích tập “Influence of Buddhism On A People” Nguyên tác: T.T: Nyanatiloka Maha Thera. Chuyển ngữ: H.T. Thích Trí Chơn   Phật giáo đã nêu cao tinh thần tự tín bằng cách dạy rằng số phận con người nằm trong tay của nó, và chính con…

DVTGP: Những Tháng Cuối Cùng của Đức Phật | The last months of the Buddha’s life | L.69 Phật nhập Niết-bàn | L.69 The Buddha’s passing away


Những Tháng Cuối Cùng của Đức Phật L.69 Phật nhập Niết-bàn Sau khi nói giáo huấn tối hậu, Phật lần lượt nhập các định: từ sơ thiền (jhāna), rồi đến thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư (xem *Th.140); tiếp theo nhập bốn định vô sắc (xem *Th.142) – không vô biên, thức vô biên,…