Daniel Rhodes* | Biên tập: Robert Wineburg | Nguyên Cần lược thuật: Vai trò kép của Tăng sĩ Phật giáo ở Hoa Kỳ: Sự cân bằng giữa di sản truyền thống và tiếp biến văn hóa bản địa [ The Dual Role a Buddhist Monk Played in the American South: The Balance between Heritage and Citizenship in the Refugee Community ]

Bài nhận định này, có những tiểu mục được trình bày dài dòng, quý Anh-Chị có thể lướt qua. Nhưng đây là một bài nhận định cần tham khảo. Nó có những nghiên cứu nghiêm túc, cung cấp một số thông tin liên quan đến sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại…