EBU | Huệ Thông lược thuật: Giáo lý cốt lõi của Phật giáo rất đơn giản và thực tế | The core teachings of Buddhism are straightforward and practical

Giáo lý cốt lõi của Phật giáo rất đơn giản và thực tế: không có gì là cố định hay vĩnh viễn; hành động có hậu quả; tất cả chúng ta đều có thể thay đổi. Đạo Phật là một con đường thay đổi, phát triển tâm linh dần dần dẫn đến tự do đích…

Becky Scurlock | Nhật Sơn dịch Việt: Tuổi trẻ: Nguồn tài nguyên chưa được khai thác | Youth: An Untapped Resource

Tại sao những người trẻ nắm giữ giải pháp cho những thách thức toàn cầu rất quan trọng của chúng ta. Ngay cả khi dự báo là “nắng-một ngày đẹp trời”, tin tức hàng ngày của chúng ta dường như giảm thiểu các báo cáo về thảm họa toàn cầu và các thảm họa phổ…