Tâm Bạch Trần Huyền Đan: Lời Chào Mừng của GĐPTVNHN trong lễ Thọ Cấp Tấn, tổ chức tại Chùa Linh Thứu Berlin, Đức Quốc

Lời Chào Mừng của Gia Đình Phật Tử Hải Ngoại trong lễ Thọ Cấp Tấn Gia Đình Phật Tử VN Âu Châu, tổ chức tại Chùa Linh Thứu Berlin, Đức Quốc, nhân dịp Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN ÂC kỳ 10 Ngày 07.11.2021 Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Thượng Tọa Thích…