The 14th Shamarpa teaching | Tâm Quảng Nhuận lược thuật: Trình độ của một người Thầy Phật giáo đích thực | The Qualifications of an Authentic Buddhist Teacher

Do lời dạy của Đức Phật vô cùng sâu sắc và rộng lớn, vì vậy việc trở thành một người thầy thực sự có trình độ là điều vô cùng khó. Để thực sự có năng lực, đòi hỏi bạn phải đạt được một mức độ hiểu biết có thể hiểu được toàn bộ bản…

Youth With A Future | Tâm Định lược thuật: Trau Dồi Kỹ Năng Lãnh Đạo Quan Trọng Đối Với Tuổi Trẻ | Why Is It Important For Youth To Learn Leadership Skills?

Dân số thanh niên hiện tại của thế giới (những người từ 15-20 tuổi) là khoảng 1,8 tỷ người. Phần lớn dân số này có tiềm năng trở thành những nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng trong khi đó chỉ có một tỷ lệ nhỏ dân số này được khuyến khích hoặc được cung cấp…