Youth With A Future | Tâm Định lược thuật: Trau Dồi Kỹ Năng Lãnh Đạo Quan Trọng Đối Với Tuổi Trẻ | Why Is It Important For Youth To Learn Leadership Skills?

Dân số thanh niên hiện tại của thế giới (những người từ 15-20 tuổi) là khoảng 1,8 tỷ người. Phần lớn dân số này có tiềm năng trở thành những nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng trong khi đó chỉ có một tỷ lệ nhỏ dân số này được khuyến khích hoặc được cung cấp các nguồn hỗ trợ để học hỏi và thực hành khả năng lãnh đạo.

Đã đến lúc cần phải thay đổi. Dưới đây là những ưu điểm hàng đầu của việc giáo dục giới trẻ trong vai trò lãnh đạo.

HỌ NHẬN THỨC TỐT HƠN ĐỂ THAY ĐỔI

Các giai đoạn của tuổi trẻ là khi mọi người vẫn chưa chắc chắn về những gì họ thích và những gì họ không. Ý kiến ​​của họ không được đưa ra một cách chắc chắn, cần được xem xét lại và sửa đổi do ảnh hưởng của các đồng nghiệp và theo những gì được thấy xảy ra xung quanh.

Nuôi dưỡng tiềm năng lãnh đạo của thanh niên là một bước tiến đáng kể hướng tới sự thay đổi tích cực trong các chính sách xã hội và chính trị trong tương lai.

HỌ CÓ THỂ THỬ THÁCH THÀNH CÔNG TÌNH TRẠNG “QUO” (Hiện Trạng)

Ngay cả khi các cộng đồng trên toàn cầu đang rất cần thay đổi vì lợi ích của tất cả mọi người, thì mọi hiện trạng vẫn tồn tại một cách vững chắc. Bằng cách nào để có thể định lượng được vì với nhiều người, sự thay đổi đối với họ là không dễ chịu. Tuy nhiên, giới trẻ có nhiều khả năng hơn trong việc đón nhận những thách thức của những thay đổi xã hội, xử lý chúng và giúp những người khác có đủ can đảm để bước qua.

HỌ CẦN CÓ KHẢ NĂNG NÓI RA VÀ HÀNH ĐỘNG

Những người trẻ tuổi bị thiếu đại diện một cách đáng kể trong các nhóm nơi diễn ra các quá trình quyết định quan trọng. Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra rằng GDP của một quốc gia thực sự bị ảnh hưởng khi thanh niên của họ không hoạt động tích cực trong xã hội.

Thanh niên của chúng ta cần có lập trường và đại diện cho nhóm dân số trẻ hơn, những người mà ý kiến ​​của họ thường không được lắng nghe. Và để làm được điều đó, họ cần củng cố các kỹ năng nói trước công chúng, đại diện cá nhân và hơn thế nữa – những điều mà một chính sách trao quyền cho thanh niên đặt trọng tâm.

HỌ CẦN CHUẨN BỊ CHO CUỘC SỐNG CHUYÊN NGHIỆP

Không bao giờ là quá sớm để giới trẻ củng cố kỹ năng nhân cách của mình, biết cách giữ bình tĩnh trong những tình huống khó khăn, hiểu tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình và tìm hiểu về toàn bộ những vấn đề khác mà cộng đồng, thế giới quan tâm.

Đầu tư vào giáo dục khả năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên là một cách nuôi dưỡng kỹ năng cần thiết để phát triển thành một nhà lãnh đạo hiệu quả trong lĩnh vực tương lai của họ.

HỌ PHÁT HIỆN CÁC LÃNH ĐẠO TRẺ KHÁC

Thế giới vẫn cần những biểu tượng, hình mẫu trẻ, những người mà trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên có thể liên hệ tốt hơn. Có rất nhiều người trẻ có tiềm năng tạo ra những thay đổi lớn. Ai biết được, một trong số họ thậm chí có thể biết bí mật để loại bỏ các vấn đề môi trường. Hay thậm chí là cách giảm nghèo một cách quyết liệt.

Chỉ có điều, họ không đủ động lực để tiến tới. Khả năng lãnh đạo của giới trẻ có hiệu ứng domino cần thiết để đưa họ tiến lên.

WHY IS IT IMPORTANT
FOR YOUTH TO LEARN
LEADERSHIP SKILLS?

Source: Youth With A Future

The world’s current youth population (people aged 15-20) is around 1.8 billion. Most of this population has the potential to be great leaders, while only a small percentage of this population is encouraged to or provided the resources to learn and practice leadership.

It’s high time that should be changed. Here are the top advantages of educating youth in leadership.

THEY’RE BETTER RECEPTIVE TO CHANGE
The stages of youth are when people are still uncertain about what they like and what they don’t. Their opinions are not firmly in place, revisited and revised due to their peers’ influence and according to what they see happening around them.

Nurturing the leadership aspect of youth is a considerable step towards positive change in social, communal and political policies in the future.

THEY CAN SUCCESSFULLY CHALLENGE THE STATUS QUO
Even when communities around the globe are in dire need of change for the good of all, the status quo is firmly in place. Somehow understandably so, given that change is uncomfortable.

However, the youth are more capable of welcoming challenges of social changes, handling them, and helping others to be courageous enough to walk through them.

THEY NEED TO BE ABLE TO SPEAK OUT AND ACT
Young people are awfully underrepresented in groups where important decision-making processes take place. A study by the World Bank showed that a country’s GDP actually suffers when its youth are non-active in their society.

Our youth need to take a stand, and represent younger sector of the populations, whose opinions often go unheard. And to do that, they need to strengthen skills in public speaking, personal representation and more—things which a great urban youth empowerment program covers.

THEY NEED TO PREPARE FOR PROFESSIONAL LIFE
It’s never too early for the youth to strengthen their people skills, to know how to keep their cool in tough situations, to understand the importance accountability and to learn about a whole array of other things which make up leading in the professional world.

Investing in youth’s leadership education is a way of nurturing the skill needed grow into an effective leader in their future field.

THEY INSPIRE OTHER ASPIRING YOUNG LEADERS
The world is still in need of young role models, people whom children, teens and young adults can better relate to. There are so many youngsters with potential to make extreme changes. Who knows, one of them may even know the secret to eliminating environmental issues. Or even the way around reducing poverty in a drastic manner.

Only, they are not motivated enough to come forward. Youth leadership has the domino effect that’s needed to bring them forward.

Leave a Reply