Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Điện Thư Chúc Mừng Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Âu Châu

ĐIỆN THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU KÍNH GỞI: Huynh trưởng Trưởng ban Tổ chức Đại Hội. Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa kỳ hướng về Đại Hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu Kỳ…

Mahapanya Vidayalai | Diệu Ngọc lược thuật: Đức Phật, Một Nhà Hoạt Động Xã Hội | The Buddha and his social works

Lời thưa: Một cách chung chung, GĐPT có đề cập đến thái độ “góp phần xây dựng xã hội” và, “góp phần trên tinh thần Phật Giáo” được minh thị ở mục đích của tổ chức. Nhiều năm, phạm trù xã hội này ít được truyền đạt sâu sắc nhằm hướng dẫn các thành viên…