Thích Mãn Giác | Thích Thiện Siêu: Giá Trị Lịch Sử Của Trường Bộ Kinh

Vào 10 giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 1973, tại giảng đường 18 của Viện Đại học Vạn Hạnh, lòng tôi đầy niềm hoan lạc khi được tham dự buổi diễn thuyết của Thượng tọa Thích Minh Châu, với đề tài “Giá trị lịch sử của Trường Bộ kinh”. Mở đầu, với điểm thứ nhứt,…

Thích Trí Quang | 1965: Công tác phiên dịch nằm trong công tác hoằng pháp, trở nên tối trọng

Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu (1918-2012) Trước ngày trăng tròn 2508, Viện Tăng thống có quyết định khuyến khích sự phiên dịch Tam tạng thuộc văn hệ Pāli và Hoa văn. Riêng văn hệ Pāli, Thượng tọa Minh Châu phát nguyện phiên dịch, và sẽ được xuất bản tuần tự từng tập một. Tam…