United Nation* | Nguyên Thuyết dịch Việt: Một thế hệ làm thay đổi thế giới – nếu chúng ta trao trách nhiệm cho họ | The generation that can change the world – if we let them

*Department of Economic and Social Affairs | Tiểu ban kinh tế xã hội Trong một thế giới mà biến đổi khí hậu đang tàn phá các nền kinh tế, xã hội và môi trường của chúng ta, nơi tình trạng thất nghiệp và bất bình đẳng đang tràn lan và niềm tin vào hợp tác…

Lê Mạnh Thát & Tuệ Sỹ chủ biên dịch Việt: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật | Những Mục Tiêu Của Phật Giáo

NHỮNG MỤC TIÊU CỦA PHẬT GIÁO Trích Chương 10 | Phật Điển Phổ Thông | Dẫn Vào Tuệ Giác Phật | Nhiều Tác Giả Chủ biên bản dịch Việt: LÊ MẠNH THÁT | TUỆ SỸ   THƯỢNG TỌA BỘ Hạnh phúc đời này và đời sau Như đã thấy trước đây, Phật giáo xem tái sinh…

Joe Myers | Tâm Đăng lược thuật: Làm thế nào những người trẻ có thể thay đổi thế giới? | How can young people change the world?

Có vẻ những điều được chia sẻ trong bài này thật đơn giản. Nhiều anh chị em trong chúng ta sẽ nói rằng “Tôi đã biết rồi”. Thật vậy, nó đơn giản! Tuy nhiên để thực hiện điều này trước hết đòi hỏi một nhận thức. Tôi muốn nói đến nhận thức chung của thế…