Mừng Chu Niên Năm Thứ 4, GĐPT Ngọc Nhiên, TX

Some pictures only tell half the story – Hình ảnh đôi khi chỉ kể được một nửa câu chuyện thực tế. Ở trường hợp này rất đúng nếu chúng ta thường xuyên xem nhiều hình ảnh sinh hoạt của GĐPT Ngọc Nhiên ở Texas – USA – trên trang Facebook. Đúng vì tin rằng thực…