Như Tâm Nguyễn Khắc Từ: Gia đình Phật tử trong lòng Giáo hội và Dân tộc

I. Hiểu biết tổ chức GĐPT là một điều cần thiết. Sự cần thiết càng sâu đậm hơn đối với những vị có trách nhiệm lãnh đạo tinh thần tín đồ, những vị có trách nhiệm tổ chức và điều hành thật sự tại các cấp, vì rằng: – Gia đình Phật tử là một…