Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Thông Báo Buổi Học Kinh Trung A Hàm | Hòa Thượng Thích Thái Siêu Thuyết Giảng

Thông Báo Buổi Học Kinh Trung A Hàm
Buổi học kỳ 2 Đề tài: KINH TRUNG A HÀM

do Hòa Thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng.

ĐỊA ĐIỂM: Trên điện thoại số (857) 232 – 0159,
Mã số: 616474   

THỜI GIAN: 6:00- 8:00 chiều (giờ Cali), thứ Sáu
ngày 14 tháng 5, năm 2021.

Để ổn định và trang nghiêm đạo tràng, xin các Huynh Trưởng
vào phòng học trước 15 phút.
Kính chào tinh tấn,
Quang Ngộ Đào Duy Hữu
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

Leave a Reply