Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Thông Báo Bậc Lực: Kinh Trung A Hàm | Kỳ 1


Kính mời quý anh chi thu xếp thời gian vào tham dư:

Buổi học kỳ 1 Đề tài:

KINH TRUNG A HÀM

do Hòa Thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng.

ĐỊA ĐIỂM: Trên điện thoại số (857) 232 – 0159,  Mã số: 616474

THỜI GIAN: 6:00- 8:00 chiều (giờ Cali), thứ Sáu ngày 23 tháng 4, năm 2021.

Để ổn định và trang nghiêm đạo tràng, xin các anh chị vào phòng học trước 15 phút.

Kính,

Quang Ngộ Đào Duy Hữu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s