THÔNG TƯ Về việc sinh hoạt hàng tuần trên online.


THAM CHIẾU: Tinh thần cuộc họp của BHD HK ngày 16 tháng 4 năm 2010 Trước tình trạng SHELTER IN PLACE or SAFER AT HOME trong thời gian cơn đại dịch covid19 đang hoành hành. Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ đã mở cuộc họp để thảo luận vấn đề sinh hoạt online và đã đồng…

Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Lá thư Trưởng Ban 2: Tiếp Tục Dâng Lời Cầu Nguyện Cho Nhân Loại Được An Lạc Trong Mùa Dịch Bệnh Covid-19


Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu đang trò chuyện với Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín (Ảnh: Sen Trắng) Mấy lời xin thưa của ST: Hôm nay, lại một lần nữa Sen Trắng nhận được thư Anh, chân thành và thắm thiết! Trên thực tế chúng ta hiểu được Covid-19 như một nghiệp quả cộng…