Thiện Hải Đoàn Mãn | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: 40 Năm Nhìn Lại và Hướng Tiến Tương Lai

Ảnh: Vạn Hạnh I Nhớ lại, lần thảo luận chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực và Trại Huấn Luyện cấp III Vạn Hạnh trong kỳ Hội Thảo cấp Dũng và Tấn GĐPTVN tại Hoa Kỳ (6/4/2013), khi Huynh Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín thuyết trình giới thiệu một số Kinh Điển dày…