Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời Kỳ Khó Khăn Trong Nước và Phát Triển Ở Nước Ngoài

TT.Thích Minh Châu Cố Vấn và Ban Quản Trại Huấn Luyện Htr. A Dục 1964 tại Sàigòn 6. Thời kỳ khó khăn trong nước và phát triển ở nước ngoài: a) Ở trong nước : Tháng 4 năm 1975, Cộng sản chiếm miền Nam, không có tổ chức ngoại vi nào của Ðảng được phép…