Mizutani Kosho | Thích Viên Lý dịch Việt: Phật Giáo Sẽ Phát Triển Thế Nào Trong Thế Kỷ 21

PHẬT GIÁO HƯỚNG DẪN THẾ KỶ 21 Hội Nghiên Cứu Học Thuật Phật Giáo Quốc Tế Dịch giả: Thích Viên Lý Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới xuất bản, 2000 Lotus Media tái bản, có hiệu đính, 2020 Bìa và trình bày: Nhóm Hoa Đàm ISBN: 978-1-6671-1950-2 © Tác giả giữ…

Thích Trí Quang (1923-2019) dịch giải: Phần Cuối Tỷ-Kheo Giới

Bạch chư đại đức, nay tôi sắp tụng Ba-la-đề-mộc-xoa (Patimokkha). Chư vị Tỷ-kheo cùng tập hợp một chỗ. Chư vị hãy lắng nghe, và nhớ nghĩ cho khéo. Nếu tự biết có phạm giới thì phải tự sám hối, không phạm giới thì hãy im lặng. Vì im lặng mà biết chư đại đức thanh tịnh. Nếu có ai hỏi thì cũng trả lời như vậy. Thế nên vị Tỷ-kheo ở trong đại…