Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Thông Báo Buổi Học Kinh Trung A Hàm | Hòa Thượng Thích Thái Siêu Thuyết Giảng

Thông Báo Buổi Học Kinh Trung A Hàm Buổi học kỳ 2 Đề tài: KINH TRUNG A HÀM do Hòa Thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng. ĐỊA ĐIỂM: Trên điện thoại số (857) 232 – 0159, Mã số: 616474    THỜI GIAN: 6:00- 8:00 chiều (giờ Cali), thứ Sáu ngày 14 tháng 5, năm 2021. Để ổn định…