Guo Gu | Insight Journal | BCBS: Silent Illumination

“Silent Illumination,” or mozhao, is often associated with the Caodong (Jp. Soto) School of Chan (Jp. Zen), and specifically with master Hongzhi Zhengjue (1091-1157). Never before had anyone articulated this teaching so clearly. Hongzhi was prompted to write about Silent Illumination because it was so misunderstood and unfairly criticized. He wished to show that Silent Illumination…

Bỉnh Pháp Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ | VP Viện Tăng Thống | GHPGVNTN: Thông bạch thỉnh cử Hội đồng Hoằng pháp

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG _______________________ VĂN PHÒNG VIỆN TĂNG THỐNG Phật lịch: 2564 | Số: 10/VTT/VP THÔNG BẠCH   Kính gởi: Chư Tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung Ương GHPGVNTN tại các Châu lục; Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng-già nhị bộ; cùng bốn chúng…