Lâm Vĩnh Thế: Phát Triển Ngành Thư Viện Việt Nam (Tháng 5/1973 – 30/4/1975)

TRÒN NHIỆM VỤ Hồi ký của một Quản Thủ Thư Viện Canada gốc Việt Lâm Vĩnh-Thế Dàn trang: Nguyễn Thành Bìa: Uyên Nguyên Trần Triết Nhân Ảnh Xuất Bản 2021 ISBN: 9781989993552 Copyright © 2021 by Lam Vinh-The Lâm Vĩnh-Thế, M.L.S. Librarian Emeritus Đại Học Saskatchewan, CANADA Điện thư: Hoaivietnhan1981@gmail.com Tốt nghiệp Ban Sử-Địa, Đại…