Bỉnh Pháp Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ: Đại lễ Phật đản 2565 cùng đọc lại Huấn Thị An Cư Của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Đại lễ Phật đản 2565 cùng đọc lại Huấn Thị An Cư Của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang   Kính lễ Đấng Tối Thắng Điều ngự Tam giới Chí tôn Thích–ca Mâu–ni Phật Nam-mô Lâm-tỳ-ni viên Vô ưu…

Stephen Batchelor | Insight Journal | BCBS: After Buddhism | A New Idiom for a Pragmatic, Ethical Culture Based on the Teachings of Gotama

Stephen teaches courses on Buddhism and leads meditation retreats all over the world. He is a guiding teacher at Gaia House and translator and author of various books and articles including the bestselling Buddhism Without Beliefs, Living with the Devil: A Meditation on Good and Evil, and Confession of a Buddhist Atheist. Stephen’s new book, After Buddhism: Rethinking the Dharma…