Andrew Olendzki | Insight Journal | BCBS: Do It!

Therīgāthā 118 karotha buddhasāsanaṃ, yaṃ katvā nānutappati. khippaṃ pādāni dhovitvā, ekamante nisīdatha. cetosamathamanuyuttā, karotha buddhasāsanaṃ Engage with the Buddha’s teaching! One who does so has no regrets. Quickly wipe the dust from your feet, And sit yourself down to one side. Practicing mental tranquility, —Engage with the Buddha’s teaching. Engage with the Buddha’s teaching The…

Andrew Olendzki | Insight Journal | BCBS: What’s Left of the True Teaching

samaṇassa ahū cintā pupphitamhi mahāvane ekaggassa nisinnassa pavivittassa jhāyino: [Thag 920] This thought occurred to the wanderer Who was seated, single minded, Among the flowers of the forest, Meditating in seclusion: aññathā lokanāthamhi tiṭṭhante purisuttame iriyaṃ āsi bhikkūhnaṃ aññathā dāni dissate. [Thag 921] Compared to when that best of men, The guide of all the…

Thích Tín Nghĩa: Thư Phân Ưu | Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh (1931-2021)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ  VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH | COUNCIL OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE: 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  Điện Thư Phân Ưu Kính gửi: Chư Tôn Thiền Đức Tổ Đình Báo Quốc Huế cùng Môn đồ…