Nhất Tâm Cầu An cho Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc | H.Tr Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân

 

Được tin Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc,
tức Huynh trưởng Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân lâm trọng bịnh,
Toàn thể Anh Chị Em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
nhất tâm cầu nguyện Chư Phật hộ trì cho sức khỏe Sư Cô mau chóng bình phục.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

__________________________________

Phụ đính:

Leave a Reply