Tỳ Kheo Ni Hằng Trì (Bhikshuni Heng Chih): Kho Tàng Giới Luật Vô Tận | The Unending Treasury of Precepts

Trích bài nói chuyện của Tỳ Kheo Ni Hằng Trì (Bhikshuni Heng Chih) tại Hội In Kinh Phật Giáo Pháp Giới (法界佛教印經會 – Pháp Giới Phật Giáo Ấn Kinh Hội) ở Đài Bắc. Ngày 2 tháng 6 năm 2012 | Nguyệt san Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải), số 517, trang 24-25; số 518,…

Tâm Đức Trần Quang Thuận: Cuộc Đời Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu | Thời Đại Bão Táp (1945-1968) | Định Hướng

Ngưỡng Cửa Tử Thần (1947) Từ Chiến Tranh Việt- Pháp (1946) Đến Hiệp Định Genève (1954) Trong ba tổ chức chấn hưng Phật Giáo Việt Nam là Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, Hội An Nam Phật Học và Hội Phật Giáo Bắc Kỳ, Hội An Nam Phật Học tỏ ra có hiệu quả…

Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Phật Đản PL 2565 – 2021

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh VP Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK | Ảnh: Phật Việt GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704 East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  | Tel. & Fax: (909) 986-2433 ________________ Thông Bạch Phật Đản Phật…