Tâm Nghĩa | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: “Phật Lý Căn Bản”, quyển sách cần của Huynh trưởng GĐPT

Trong nỗ lực hoằng truyền Chánh Pháp, sau hai ấn phẩm “Yết Ma Yếu Chỉ” của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ, và “Pháp Diệt Tránh” của Hòa Thượng Thích Nguyên Chứng đã ấn hành, như thể là niềm trông mong đáp ứng được một phần nhu cầu nghiên cứu cũng như tu…

By Dharma Master T’ai-Hsu: The Practice of Bodhisattva Dharma | Practicing Goodness And Generosity, Increasing Bliss And Dispelling Calamities

Faith or confidence in the Three Precious Ones is extremely wholesome because synonymous with this confidence is the desire to practice loving-kindness and perform acts of goodness. According to the Buddha’s Teaching, to respect, to make offerings towards, and to contribute to the happiness and welfare of all sentient beings are the primary field in…

Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng: Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng | Kỳ 2: Suy nghĩ và định hướng việc cải tiến

Thượng Tọa Thích Từ Lực và Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu chứng minh lễ kết khóa Huyền Trang 5, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ 2. Suy nghĩ và định hướng việc cải tiến chương trình tu học của GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ Phần này, chỉ trình bày giới hạn trong phạm vi…