Tâm Nghĩa | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: “Phật Lý Căn Bản”, quyển sách cần của Huynh trưởng GĐPT

Trong nỗ lực hoằng truyền Chánh Pháp, sau hai ấn phẩm “Yết Ma Yếu Chỉ” của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ, và “Pháp Diệt Tránh” của Hòa Thượng Thích Nguyên Chứng đã ấn hành, như thể là niềm trông mong đáp ứng được một phần nhu cầu nghiên cứu cũng như tu…