Tâm Nghĩa | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: “Phật Lý Căn Bản”, quyển sách cần của Huynh trưởng GĐPT

Trong nỗ lực hoằng truyền Chánh Pháp, sau hai ấn phẩm “Yết Ma Yếu Chỉ” của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ, và “Pháp Diệt Tránh” của Hòa Thượng Thích Nguyên Chứng đã ấn hành, như thể là niềm trông mong đáp ứng được một phần nhu cầu nghiên cứu cũng như tu trì của các chúng đệ Tử Phật trong mùa An Cư Kiết Hạ, Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tiếp tục giới thiệu ấn bản kế tiếp là “Phật Lý Căn Bản” của Hòa Thượng Thích Đức Thắng, chúng tôi thiết tưởng với nội dung của tác phẩm, và phương pháp trình bày của tác giả cho 30 bài Phật học cơ bản, hầu như có thể linh động, uyển chuyển áp dụng vào chương trình tu học cho Huynh Trưởng Bậc Định và Lực, thậm chí có thể là nguồn tài liệu tham khảo rất hữu ích cho quý anh chị Trưởng các cấp đang hướng dẫn Phật pháp cho các em tại đơn vị. Tất nhiên với nhiều anh chị trưởng trẻ có thể gặp trở ngại khi tiếp cận tác phẩm, do những giới hạn ngôn ngữ và thiếu căn bản từ quá trình đào luyện bị thu hẹp, hạ thấp từ chương trình tu học huynh trưởng hiện hành. Điều này phụ thuộc vào tính năng động của các cấp hướng dẫn và của quý trưởng còn thật lưu tâm, sẽ kịp thời bổ khuyết, có nghĩa là cần nghiêm minh phục hồi lại các giá trị đúng nghĩa trong công tác đào luyện từ hạ tầng đến thượng tầng.

Hoà thượng Thích Đức Thắng | Ảnh: Sen Trắng

Với nội dung được giới thiệu dưới đây, “Phật Lý Căn Bản” của Thầy quả là một trong những tác phẩm không chỉ cần có trong tủ sách Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, mà thấm biến để làm thành hành trang tư lương mang theo suốt lộ trình của mọi hành giả lam viên mang tâm nguyện tu tập bản thân và hướng dẫn đàn em.

 • MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN (dvādaśāṅgapratītya-samutpāda)
 • BỐN SỰ THẬT (Catur-vidhaṃ satyam)
 • TỨ NIỆM TRỤ (Catvāri smṛty-upasthānāni)
 • TỨ CHÁNH CẦN (Catvāri prahāṇāni)
 • TỨ THẦN TÚC (Catvāra-ṛddhipādāḥ)
 • NGŨ CĂN-NGŨ LỰC (Pañcānām indriyāṇām – Pañcānāṃ balānām)
 • THẤT GIÁC CHI (Saptabodhyaṅgāni)
 • BÁT CHÁNH ĐẠO (Āryāṣṭāṅgika-mārga)
 • THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (Dvādaśāṅgapratītya-samutpāda)
 • TỪ NGHIỆP CẢM DUYÊN KHỞI đến PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI
 • TỨ ĐẾ (Catur-vidhaṃ satyam)
 • NHỊ ĐẾ
 • NIẾT BÀN (Nirvāna)
 • NHÂN QUẢ (Hetu-Phala)
 • LUÂN HỒI – NGHIỆP BÁO (Saṃsāra – karman)
 • BA PHÁP ẤN (Dharma-mudra=pháp ấn)
 • BA HỌC (Tisraḥ śikṣāḥ)
 • TỨ QUẢ SA-MÔN
 • TỨ THIỀN (Catvāri dhyānāni)
 • BỐN TÂM VÔ LƯỢNG (Catur-apramāṇavihāra)
 • TỨ NHIẾP PHÁP (Catvāri saṃgraha-vastūni)
 • TỪ TỨ CHÁNH CẦN ĐẾN HIỆN QUÁN
 • PHÁP LỤC HÒA (Cha sārāṇiyā dhammā)
 • LỤC BA-LA-MẬT (Ṣaṭ pāramitā)
 • NĂM PHÁP CÓ THỂ ĐƯA ĐẾN ĐAU KHỔ HAY HẠNH PHÚC
 • LUẬN VỀ NĂM PHÁP CÓ THỂ ĐƯA đến KHỔ ĐAU
 • HAY HẠNH PHÚC
 • ĐỨC PHẬT VÀ PHÁP GIÁO HÓA CỦA NGÀI
 • PHẬT (Buddha)
 • BỒ-TÁT (Bodhi-sattva)
 • THINH VĂN (Śrāvaka)

Leave a Reply