Tâm Nghĩa | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: “Phật Lý Căn Bản”, quyển sách cần của Huynh trưởng GĐPT

Trong nỗ lực hoằng truyền Chánh Pháp, sau hai ấn phẩm “Yết Ma Yếu Chỉ” của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ, và “Pháp Diệt Tránh” của Hòa Thượng Thích Nguyên Chứng đã ấn hành, như thể là niềm trông mong đáp ứng được một phần nhu cầu nghiên cứu cũng như tu…

Thích Đức Thắng: Mười Hai Nhân Duyên

Mười hai Nhân duyên là pháp được đức Đạo sư hiện quán xuôi nghịch trong lúc Ngài tọa thiền dưới bóng cây Bodhivṛksa (Bồ-đề) mà khám phá ra bộ mặt thật của các pháp là vô thường-khổ-vô ngã; nhưng vì vô minh mê mờ nên chúng sanh không nhận ra được bộ mặt thật của chúng…

Thích Thanh Tâm | Hương Tích-Phật Học Luận Tập | Số 1, 2017: Quan Hệ Thầy-Trò Theo Tinh Thần Kinh Kế Thừa Chánh Pháp

Trích HƯƠNG TÍCH, PHẬT HỌC LUẬN TẬP | Số 1. 2017 Chủ Trương: TUỆ SỸ Thực Hiện: Thư quán Hương Tích và, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Anh Tú, Sin Nguyễn Hoàng Ân… Cộng tác trong tập này: Tuệ Sỹ, Hồng Dương N.V.H., Thích Phước Viên, Thích Đức Thắng, Thích Thái Hòa, Phan Ngọc Khuê, Hạnh…

Thích Đức Thắng: Tứ Nhiếp Pháp (catvāri saṃgraha-vastūni)

Hòa Thượng Thích Đức Thắng (trái) và Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Ảnh: Sen Trắng) Đây là bốn phương pháp thu phục, đưa chúng sanh hữu tình từ vô minh phiền não trở về giác ngộ giải thoát, từ khổ đau trở về an vui, từ sinh tử trở về Niết-bản, từ tà kiến sai lầm trở về chánh pháp chánh kiến mà đức Đạo sư dành dạy cho các hàng đệ tử của Ngài, nhất là…