Phương Hiếu (Dr. Tham T Tran): Vai trò Liên Đoàn Trưởng và sự thịnh suy của một đơn vị GĐPT | The Relationship/Correlation between the Role of the Head Leader (LĐT) and the Rise and Fall of a Buddhist Youth Chapter (GĐPT)

Nhật Thường | Sen Trắng giới thiệu: Một hai ngày trước, có vài vị trưởng hiện nay đang tham dự khóa huấn luyện Huyền Trang liên lạc, hỏi thăm, tham khảo và thảo luận với nhau về những kiến thức  liên quan đến GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ. Do trước nay, tài liệu khả…