Jonathan de Rothewelle | ACADEMIA Letters: Cultural Awareness in Medicine: Health Insights from an Ethnographic Study of Ritual

Sen Trắng lược dẫn: Trên thực tế, ngày nay ngoài y học phương Tây, vẫn tồn tại một thế giới chữa bệnh bằng thảo mộc, “tiên” dược, và các nghi lễ mà những người chữa bệnh theo phong cách truyền thống đã sử dụng trong nhiều thiên niên kỷ. Trong nhiều hệ thống tín ngưỡng, một…

Beverley McGuire: Pedagogical Possibilities: A Review of Approaches to Undergraduate Teaching in Buddhist Studies

  SEN TRẮNG lược dẫn: Beverley McGuire là vị Phó Giáo sư về Tôn giáo Đông Á tại Đại học North Carolina – Wilmington.  Bà nhận văn bằng Cử nhân Văn Học So Sánh của Đại học Stanford, chuyên nghiên cứu về tất cả các phương thức biểu đạt của con người: bằng miệng, bằng…