Tâm Quảng Nhuận biên tập: Vai trò của chính quyền và lòng tin công chúng đối với tiêm chủng COVID-19 | Phần 2: Tính Liêm Chính của Thể Chế

Theo tài liệu OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development): Cũng như các sản phẩm y tế khác, vắc-xin COVID-19 đã và đang tiếp tục được phát triển, đánh giá và phê duyệt theo các hướng dẫn quy định hiện hành và các yêu cầu pháp lý. Ban đầu chúng được thử nghiệm trong…

Đạo Sinh: Tin Phật

Có lần đức Phật nói với những người theo học trực tiếp với Ngài là hãy TIN vào sự giác ngộ của Ngài, và mười phẩm tính của Ngài được biểu trưng qua các danh hiệu “Như Lai”, “Ứng Cúng”, “Chánh Biến Tri”, v.v. Nhưng khi được người dân Kalama hỏi, họ nên có thái…